Polderhuis B&B

🇳🇱 🇬🇧

ALGEMENE VOORWAARDEN
Terminologie

De termen: het Polderhuis, Polderhuis, Polderhuis B&B en de B&B zijn termen voor de Polderhuis, Bergweg Noord 1-3, 2661 CM, Bergschenhoek.

Gast B&B: een persoon die bij B&B verblijft en als zodanig is aangemeld via het contact formulier, de boeking, of in de receptie.

Bezoeker: een persoon die tijdens de openingstijden of op afspraak de lunchroom of de vergaderzaal bezoekt.

Hoofdgast: de persoon die bij het Polderhuis heeft gereserveerd met het reserveringsformulier, de boeking, per email of mondeling en de betaling. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van het Polderhuis of namens de eigenaar van het Polderhuis, het Polderhuis beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon of persoon die geen gast, bezoeker, beheerder of eigenaar is.

Reserveringsformulier: Een via de website of in de receptie ingevuld formulier met adresgegevens dat dient voor de reservering van een kamer of kamers bij het Polderhuis.

Definitieve Reservering: Een reservering waarbij het reserveringsformulier geheel is ingevuld en waarvoor het geheel van de totale verblijfskosten op de bankrekening van het Polderhuis is gestort.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

1. Het Polderhuis B&B

1.1 Het Polderhuis is beschreven in de website www.polderhuisbb.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn in interpretatie tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2 Het Polderhuis is met een sleutel 24 uur per dag toegankelijk voor gasten van de B&B. De sleutel is voor persoonlijk gebruik. Aan anderen dan de ingecheckte gasten van de B&B mag uitdrukkelijk geen toegang worden verleend.

1.3 Rusttijden zijn van 23.00 uur – 07.00 uur.

1.4 Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis i.v.m. de brandveiligheid van het monument.

1.5 Huisdieren zijn niet toegestaan i.v.m. de hygiene code van de FAVV.

1.6 Inchecken vanaf 16.00 uur, uitchecken voor 11.00 uur.

1.7 De gastenkamers op de begane grond van het Polderhuis (kamer 1 en kamer 2) zijn bereikbaar met rolstoelen. De overige kamers zijn dat niet.

1.10 De gasten kunnen parkeren op de openbare parkeerterreinen in het dorp, in- en uitstappen, laden en lossen voor de deur is mogelijk. Parkeren geschiedt op eigen risico.

2. Tarieven B&B

2.1 De tarieven zijn inclusief ontbijt, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.

2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten, gebruikte consumpties en maaltijden anders dan ontbijt.

2.3. Tarieven van de Polderhuis zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 Alle vermeldingen op de website van de Smokkelmolen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De Smokkelmolen is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0 Reservering en Betaling

3.1 Voor een reservering via de website dient de hoofdgast zijn/haar adresgegevens correct en naar waarheid in te vullen. Boeken voor derden is zonder voorafgaande toestemming van de B&B niet toegestaan. De totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt op bankrekening

IBAN: ntb

Zodra de betaling is ontvangen is de reservering definitief

3.2 Dranken en diners die ter plaatse worden geconsumeerd dienen bij het einde van het verblijf, minstens 1X per week in geval van verblijf langer dan een week, contant afgerekend te worden te worden. In geval van niet-betaling, is een conventionele interest van 10% verschuldigd evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10%.

4.0 Annulering

4.1 Bij annulering minimaal 30 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (16.00 uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag geretourneerd minus administratie- en bankkosten van 30,00 euro.

4.2 Bij annulering minder dan 30 dagen maar meer dan 14 dagen voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag geretourneerd minus administratie- en bankkosten van 30,00 euro. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aankomstdag (16.00 uur) wordt geen bedrag geretourneerd zodat het betaalde bedrag toekomt aan het Polderhuis als schadevergoeding.

4.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag onder 4.2 dient de annulering schriftelijk (per e-mail) aan B&B te worden doorgegeven.

4.4 De B&B behoudt zich het recht voor een reservering te annuleren of toegang te weigeren indien niet, niet volledig of niet correct aan de voorwaarden onder 3.1 is voldaan.

5.0 Vergaderruimte

6.0 Lunchroom

7.0 Schade

7.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. De B&B behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij wangedrag van de hoofdgast of medegast zonder dat deze gast aanspraak kan maken op terugbetaling van de betaalde bedragen noch op enige schadevergoeding.

7.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

7.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

8.0 Klachten

8.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

9.0 Overmacht

9.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

In geval van ontbinding, dan wel opschorting van de reservering/overeenkomst/overnachting of verblijf in gevolge overmacht om 1 van bovenvermelde redenen dan wel eventuele andere redenen die overmacht uitmaken gezien deze opsomming niet limitatief is, is de gast niet gerechtigd op enige schadevergoeding.

10.0 Aansprakelijkheid

10.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

10.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

10.3 Onverminderd het in 10.1 en 10.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

11.0 Privacy

11.1 De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

12. Slotbepaling

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door de reservering verklaart de gast kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en verklaart hij deze te aanvaarden zodat hij hierdoor gebonden is.

12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

12.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. De persoon die heeft of voor wie werd gereserveerd, dient degene te zijn die in de B&B verblijft zodat steeds de identiteit van de gasten gekend is door het Polderhuis. Het is absoluut verboden om een geboekt verblijf onder te verhuren dan wel dit verblijf over te dragen aan een ander persoon dan deze vermeld in het reserveringsformulier.

12.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.